Dzielnica Felin powstała na terenie folwarku uprzednio wydzielonego z dóbr królewskich Tatary przez Emanuela Grafa.

Nazwa Felin pochodzi od imienia żony Emanuela, Feliksy z Hubickich Grafowej.
W latach 80. W XIX wieku właścicielką została Wanda Brzozowska, a po niej Erazm Plewiński.
W 1913 roku Plewiński przekazał dobra Lubelskiemu Towarzystwu Rolniczemu na siedzibę dla niższej szkoły rolniczej oraz urządzenie wzorowego gospodarstwa rolniczego.

Po wojnie folwark otrzymał  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na siedzibę Wydziału Rolniczego. Podczas wydzielania Wyższej Szkoły Rolniczej w 1955 roku teren folwarku przeznaczono na siedzibę Rolniczego Zakładu Doświadczalnego. Przy dworze powstał park dendrologiczny z młodymi drzewkami oraz kompleks budynków uczelnianych. Sam dworek zaczął z czasem pełnić funkcję reprezentacyjną Wyższej Szkoły Rolniczej przemianowanej na Akademię Rolniczą, a następnie Uniwersytet Przyrodniczy.

W 2007 Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Tak powstała położona w północno-wschodniej części dzielnicy Podstrefa Lublin. Powstało tam między innymi Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej na ścianę wschodnią. Od 2007 do 2013 roku  na Osiedlu Jagiellońskim wybudowano łącznie 8 bloków mieszkalnych i przedłużono ul. Zygmunta Augusta.

 

Opracowywany obszar znajduje się w otoczeniu Szkoły Podstawowej nr. 52 im. Marii Konopnickiej, kościoła parafii rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej oraz bloków mieszkalnych.

Teren opracowania projektu, niewątpliwie ma się stać ważnym obszarem oddziaływania na aktywności rekreacyjne, sportowe, kulturalne, w szczególności gdy osiedle Jagiellońskie jest znacznie oddalone od centrum Lublina, wręcz znajduje się na jego obrzeżu. Może tu powstać centrum lokalne, które będzie integrować i aktywizować mieszkańców i użytkowników tego obszaru.

Obecnie skwer przy ul. Jagiełły pełni funkcję otwartej,niezagospodarowanej przestrzeni zielonej. Przy tak dużej różnorodności interesariuszy należy stworzyć miejsce, które będzie wizytówką dzielnicy oraz będzie spełniało oczekiwania różnych grup użytkowników.

Należy wyposażyć to miejsce w infrastrukturę spełniająca oczekiwania wszystkich użytkowników, funkcjonalne ciągi piesze dostosowane do osób niepełnosprawnych – odpowiednio powiązane z sąsiednimi obszarami oraz oświetlenie, by teren był przyjazny i bezpieczny również po zmroku. Jest to miejsce z dużym potencjałem.